Τετάρτη 24 Μαρτίου 2010

Emporiki Bank: Κάλυψη της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου


Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία ''ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.'' (η «Τράπεζα») γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους ότι η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων, που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας την 14/12/2009 και πραγματοποιήθηκε από τις 04/03/2010 έως και τις 18/03/2010, καλύφθηκε κατά 92,95% με την καταβολή συνολικού ποσού ευρώ 919.627.793, που αντιστοιχεί σε 209.482.413 νέες κοινές, ονομαστικές μετοχές, ενώ 15.898.296 μετοχές έμειναν αδιάθετες.

Με την από 18/03/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Τράπεζας, οι ως άνω αδιάθετες μετοχές διατέθηκαν κατά την κρίση του στο βασικό μέτοχο της Τράπεζας, Crédit Agricole S.A. Το τελικό ποσοστό κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε 100% το δε συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε ευρώ 989.421.312,51.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί κατά ευρώ 225.380.709, με την έκδοση 225.380.709 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,00 και τιμή διάθεσης ευρώ 4,39 έκαστη. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής διάθεσής τους ύψους ευρώ 764.040.603,51, άγεται σε πίστωση του λογαριασμού ''Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο''.

Οι νέες μετοχές, που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και το Λογαριασμό Αξιών στο ΣΑΤ, που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Τράπεζας.

 
Πηγή: Emporiki Bank

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates