Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2010

Emporiki Bank: Εξαγορά επιπλέον ποσοστού στην θυγατρική Emporiki Bank Cyprus Ltd. / Emporiki Bank acquired additional share in the Bank’s subsidiary Emporiki Bank Cyprus Ltd.


Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσής της, η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε., ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 1, του Ν.3340/2005 και με το άρθρο 2, παρ. 2, της υπ’ αριθμ. 3/347/12.07.05 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι, στις 2 Φεβρουαρίου 2010, προέβη στην εξαγορά της συμμετοχής του κ.Λεωνίδα Ιωάννου στην θυγατρική της EMPORIKI BANK - CYPRUS LIMITED, ήτοι συνολικά 500.000 κοινές μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 2,097% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας.

Συνεπώς η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. κατέχει πλέον 22.844.373 μετοχές της Emporiki Bank-Cyprus Limited που αντιπροσωπεύουν το 95,81% του υφιστάμενου Μετοχικού της Κεφαλαίου.


English version
Following a previous announcement, EMPORIKI BANK OF GREECE S.A., as Societe Anonyme, listed in the Athens Stock Exchange, announces that – according to article 10, par. 1, of the Law 3340/2005, as well as the article 2, par. 2, of the Decision No 3/347/12.07.05 issued by the Hellenic Capital Market Commission – on February 2nd, 2010, purchased the (full) stake owned by Mr. Leonidas Ioannou in its subsidiary EMPORIKI BANK-CYPRUS LIMITED, i.e. in total 500.000 common shares that represented 2,097% of the total share capital of the later.

Consequently, Emporiki Bank of Greece S.A, owns 22.844.373 shares that represent 95,81% of the share capital of Emporiki Bank-Cyprus Limited.


Πηγή / Source: Emporiki Bank

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates