Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010

Emporiki Bank: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων


ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 26/02/2010
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 04/03/2010 - 18/03/2010
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 04/03/2010 - 12/03/2010
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: CALYON

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας ''ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.'' (η ''Τράπεζα'') γνωστοποιεί προς τους κ.κ. Μετόχους της τα ακόλουθα:

1. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14/12/2009, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας (η «Αύξηση») με καταβολή μετρητών, συνολικού ύψους ευρώ 225.380.709,00, με την έκδοση και διάθεση 225.380.709 νέων, κοινών, άυλων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,00 εκάστης, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία έντεκα (11) νέες, κοινές, ονομαστικές μετοχές για κάθε δεκατέσσερις (14) παλαιές κοινές, ονομαστικές μετοχές. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε ευρώ 4,39 ανά μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσής τους, ύψους € 764.040.603,51, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

2. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω αύξησης και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το συνολικά καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε ευρώ 512.228.885,00 διαιρούμενο σε 512.228.885 κοινές, άυλες, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,00 εκάστης. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε ευρώ 989.421.312,51.

3. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ορίζεται η 26/02/2010. Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της Τράπεζας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., όπως ισχύει.

4. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της Ε.Χ.Α.Ε. (Σ.Α.Τ.) την 02/03/2010.

5. Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14/12/2009, η Αύξηση θα παραμείνει ισχυρή με τους όρους που ενέκρινε, ακόμη και αν η τιμή διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών υπερβαίνει την τρέχουσα, κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, χρηματιστηριακή τιμή.

6. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 04/03/2010 έως και την 18/03/2010.

7. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους.

8. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α., ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 12/03/2010.

9. Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών, είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους λογαριασμούς της μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 18/03/2010) παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως.

10. Τα δικαιώματα προτίμησης θα ασκηθούν είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των μετόχων (Χρηματιστηριακή Εταιρεία ή Θεματοφυλακή Τραπέζης) είτε απευθείας στα καταστήματα της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους).
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των χειριστών τους θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από το χειριστή τους.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων μέσω της Τράπεζας, οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα τα ασκούν, με την προσκόμιση της σχετικής Βεβαίωσης Δέσμευσης Δικαιωμάτων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κ.Α.Α.) και την ταυτόχρονη καταβολή σε μετρητά της συνολικής τιμής εκδόσεως των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης.

Ειδικότερα, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στα καταστήματα της Τράπεζας οι κάτοχοί τους θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

Α) Να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης , την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους (ή από την Ε.Χ.Α.Ε. (πρώην Κ.Α.Α.), αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ.).

Β) Να δηλώσουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι μετοχές τους.


Πηγή: Emporiki Bank

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates