Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010

Η Crédit Agricole σε συνεργασία με τη WWF Γαλλίας / Crédit Agricole in cooperation with WWF France


Η Crédit Agricole S.A. και ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός WWF υπέγραψαν συμφωνία για την υποστήριξη του αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής και την προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος.

Η συνεργασία αυτή επικυρώνει και ενισχύει την πολιτική κοινωνικής υπευθυνότητας του Ομίλου που ξεκίνησε το 2002 με στόχο την ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης. Η WWF Γαλλίας θα παρέχει στην C.A.S.A. τις επιστημονικές της γνώσεις και τους μηχανισμούς κινητοποίησης του δικτύου και των ομάδων της.

Η Crédit Agricole S.A. από τη μεριά της έχει ήδη συντάξει έναν οδηγό ανάλυσης κινδύνων, ο οποίος περιλαμβάνει και αναφορές  σε ''οικολογικούς κινδύνους'' που σχετίζεται με ευαίσθητα προγράμματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Μέσω αυτής της νέας συνεργασίας, ο Όμιλος της C.A.S.A. γίνεται χορηγός της WWF Γαλλίας. Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει οικονομική υποστήριξη σε τρία βασικά προγράμματα της WWF, συγκεκριμένα στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, στην ανάπτυξη του αειφόρου οικότοπου, την προστασία των θαλασσών και των θαλάσσιων ακτών καθώς και την προστασία των δασών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και η Εμπορική Τράπεζα συνεργάζεται με τη WWF Ελλάδας, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες της να προσφέρουν μικρά χρηματικά ποσά για τις δράσεις της WWF, με χρέωση των πιστωτικών καρτών της Τράπεζας.

Έτσι στις 25 Οκτωβρίου και στις 13 Νοεμβρίου μαζί με τα statements πιστωτικών καρτών, θα σταλούν φυλάδια της WWF σε περίπου 200.000 πελάτες, επικοινωνώντας την πρωτοβουλία αυτή.


English version
An agreement has been signed between Crédit Agricole S.A.and WWF France, the not-profit NGO to help fight climate change and promote environmental promotion.

This partnership confirms and boosts the socially rensponsible policy launched by the Group in 2002 for the purpose of promoting sustainable growth.WWF France will provide C.A.S.A. with its scientific expertise and ability to mobilise the network and operating teams.

Crédit Agricole S.A. has already drawn up a guide to risk analysis, including ecological risk, relating to ''sensible'' projects''.

With its new partnership, C.A.S.A. has become a corporate sponsor of WWF France. This commitment entails financial support for three of the NGOs major programmes, namely the fight against climate change and the development of sustainable habitat, the protection of the seas and coastlines, and the conservation and protection of forests.

It's worth noting that Emporiki Bank cooperates with WWF Greece, giving to its customers the possibility to donate symbolic amounts through Bank´s credit cards.

In this framework, on October 25th and November 13th will be sent WWF leaflets to approximately 200.000 Emporiki Bank credit card holders, communicating this initiative.


Πηγή / Source: Emporiki Bank

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates