Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2009

Attica Bank: Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009Στα 9 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε το αποτέλεσμα μετά φόρων για τον όμιλο της Attica Bank τους πρώτους εννέα μήνες του 2009, μειωμένο κατά 50,4% σε σχέση με πέρυσι, όταν βρισκόταν στα 18 εκατ. ευρώ. Για την ίδια την τράπεζα, τα μετά φόρων αποτελέσματα έφτασαν τα 9,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 41% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008 (15,6 εκατ. ευρώ), όπως ανακοίνωσε ο όμιλος την Παρασκευή.

Το αποτέλεσμα προ φόρων του εννεαμήνου 2009 για τον όμιλο διαμορφώθηκε σε 12,1 εκατ. ευρώ, έναντι 22,8 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 47,1%, και το αποτέλεσμα προ φόρων για την τράπεζα διαμορφώθηκε σε 12 εκατ. ευρώ έναντι 20 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2008, μειωμένο κατά 39,9%.
Ειδικότερα για το τρίτο τρίμηνο, τα αποτελέσματα προ φόρων για τον όμιλο διαμορφώθηκαν σε 8,6 εκατ. ευρώ, έναντι 5,7 εκατ. ευρώ πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 50,8%. Το μετά φόρων αποτέλεσμα για το γ' τρίμηνο του 2009 διαμορφώθηκε σε 6,5 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, για την τράπεζα, το αποτέλεσμα προ φόρων για το γ' τρίμηνο 2009 διαμορφώθηκε σε 8 εκατ. ευρώ έναντι 5 εκατ. ευρώ το 2008, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 61,2%. Το αποτέλεσμα μετά φόρων της Τράπεζας για την ίδια περίοδο διαμορφώθηκε σε 6 εκατ. ευρώ.

Η ανακοίνωση του ομίλου σημειώνει ότι ''η καθαρή θέση της Τράπεζας βελτιώθηκε πέραν από την κερδοφορία της, καθώς το άθροισμα του αποτελέσματος μετά φόρων και της αύξησης της αξίας των αξιογράφων που καταχωρούνται απ’ ευθείας στην καθαρή θέση το γ' τρίμηνο του 2009 ανήλθε σε 11,4 εκατ. ευρώ, πολλαπλάσιο της αντίστοιχης περιόδου του 2008''.

Το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε 5.149,5 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 13,9% έναντι της 31/12/2008 και το ύψος των καταθέσεων ανήλθε σε 3.491,3 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 18,3% από το 12μηνο του 2008. Οι καταθέσεις ιδιωτών διαμορφώθηκαν σε 2.373,4 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 15,8% έναντι της 31/12/2008.

Οι χορηγήσεις (μετά από προβλέψεις) στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα ομολογιακά δάνεια των εταιρειών, διαμορφώθηκαν σε 3.846,7 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση της τάξης του 13,6% έναντι της 31/12/2008. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 590,5 εκατ. ευρώ στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι προνομιούχες μετοχές που έχουν αναληφθεί από το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του προγράμματος στήριξης της οικονομίας.
Εάν αφαιρεθούν τα εισφερόμενα κεφάλαια που αντιστοιχούν στις προνομιούχες μετοχές, αναφέρει ο όμιλος, τα ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους κοινούς μετόχους διαμορφώνονται σε 491,4 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 51,5%. Εάν αφαιρεθούν και τα κεφάλαια που αντιστοιχούν στην πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, τότε η αύξηση σε σχέση με την 31/12/2008 είναι της τάξης του 5% περίπου.

Ο δείκτης «προβλέψεις απομείωσης προς άθροισμα απομειωμένων και μη εξυπηρετούμενων άνω των 180 ημερών χορηγήσεων» διαμορφώθηκε σε 62,2%. Ο δείκτης «προβλέψεις απομείωσης προς άθροισμα απομειωμένων και μη εξυπηρετούμενων άνω των 90 ημερών χορηγήσεων» διαμορφώθηκε σε 56,6%, και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (μετά τη διαδικασία αξιόλογησης επάρκειας εσωτερικού κεφαλαίου) σε 17%.

Πηγή: in.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates