Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2009

Σύβαρις, μια αρχαία ελληνική πόλη στην Καλαβρία της Ιταλίας / Sybaris, an ancient Greek city in Calabria of Italy
Ένας βωμός σε σχήμα Π, μικρού μεγέθους, έκρυβε μια πολύ μεγάλη έκπληξη για τον αρχαιολόγο Μιχάλη Πετρόπουλο και τους συνεργάτες του.

Δεκάδες πήλινοι ανάγλυφοι πίνακες του 5ου και του 4ου αιώνα π.Χ. μαρτυρούν λατρεία και μάλιστα ισχυρή. Ενας από αυτούς τους πίνακες πιθανώς να παρουσιάζει τον Διόνυσο. ''Πρέπει, όμως, να συντηρηθεί πριν μελετηθεί'', λέει ο κ.Πετρόπουλος.

Τα νέα αυτά ευρήματα δεν προέρχονται από ελληνικό έδαφος, αλλά από την ανασκαφή που ο αρχαιολόγος διεξάγει στην αρχαία Σύβαρη, σημερινή Sibari, στην Καλαβρία της Ιταλίας και συγκεκριμένα στην περιοχή των Θουρίων σε συνεργασία με την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή.

Οι ερευνητές, έχοντας πείρα από ανασκαφές στο ελληνικό έδαφος, είχαν διαπιστώσει ανασκάπτοντας στην Πελοπόννησο πως αρχαίοι οικισμοί στην Ανατολική Αχαϊα και την Αιγιάλεια έστελναν αποίκους στην Κάτω Ιταλία.Ιστορία
Η Σύβαρις της Καλαβρίας ήταν «η σπουδαιότερη αποικία των πόλεων Ελίκης, Βούρας και Αιγών της Αχαϊας» και βρισκόταν στον κόλπο του Τάραντος. Είχε οικιστή τον -Ις (όπως έχει διασωθεί σε επιγραφή, λείπει το πρώτο μέρος της λέξης) από την Ελίκη.
''Iδρύθηκε το 720 π.Χ. ανάμεσα σε δύο ποτάμια, τα οποία ονομάστηκαν Κράθις από το ομώνυμο ποτάμι των Αιγών της Αχαϊας και Σύβαρις από την ομώνυμη πηγή της Βούρας. Γρήγορα έγινε η πολυανθρωπότερη, πλουσιότερη και ισχυρότερη πόλη της περιοχής. Γι αυτό προκάλεσε τον φθόνο της άλλης μεγάλης αχαϊκής πόλης, του Κρότωνα, από τον οποίο και καταστράφηκε το 510 π.Χ.''

Στον πόλεμο εναντίον του Κρότωνα η Σύβαρις συγκέντρωσε κατά τον Στράβωνα 300.000 στρατιώτες, ''αριθμός, που, αν είναι σωστός, δείχνει ότι τον 6ο αι. π.Χ. ήταν η μεγαλύτερη πόλη του ελληνικού κόσμου με μοναδική πιθανή εξαίρεση την Αθήνα κατά την περίοδο της ακμής της τον 5ο αιώνα π.Χ.''.
Στα ερείπια της Σύβαρης ιδρύθηκαν από Αθηναίους το 444 π.Χ. οι Θούριοι, ''οι οποίοι χάρη ακριβώς στους ίδιους λόγους, αναπτύχθηκαν ταχύτατα''.English version
An compact altar in the shape of Π (pi), concealed a great surprise to the archaeologist Michalis Petropoulos and his associates.

Dozens of clay embossed paintings of the 5th and 4th century B.C. witness worship. One of these tables is likely to Dionysus. ''But it must be maintained before studied'', as mr.Petropoulos says.

These new findings do not come from Greek territory, but from the excavation of the archaeologist out of Ancient Sybaris of Calabria in Italy, particularly in the area of Ancient Thourii, in collaboration with the Italian Archaeological School.
The researchers, having experience of excavations on Greek soil, knew from excavations in the Peloponnese that ancient settlements in eastern Achaia and Aegialeia sent colonists in southern Italy.Sybaris in Calabria was "the most important colony of the cities Eliki, Voura and Aeges of Achaia and was in the Gulf of Taranto. City's founder named -Is, (as preserved in an inscription, which is missing the first part of the word) from Eliki''.
"City was founded in 720 B.C. between two rivers, which were named Krathis, from the homonymous river of Aeges in Achaia and Sybaris, from the homonymous water source Voura. Quickly became the biggest, richest and most powerful city in the region. So, this caused the envy of the other great Achaean city of Croton, from whom it was destroyed in 510 B.C.

By Strabon, in the war against Croton, Sybaris obtained 300,000 soldiers, "number, if correct, shows that in the 6th century B.C. was the largest city in the Greek world with the sole possible exception of Athens during the peak of the 5th century. B.C.''

In the ruins of Sybaris, Athenians founded in 444 B.C. the city of Thourii, "which precisely have developed rapidly, because of the same reasons''.Πηγή / Source: Έθνος / Ethnos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates