Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2009

Ενάλια αρχαιολογική ανασκαφή στο Μανδράκι της Κύθνου / Archaeological underwater excavation at Mandraki of island KythnosΣτο διάστημα από 4 έως 18 Σεπτεμβρίου 2009, συνεχίσθηκε για τρίτη χρονιά η υποβρύχια συνεργατική αρχαιολογική ανασκαφή στο Μανδράκι, στη δυτική πλευρά της νήσου Κύθνου στις Κυκλάδες, όπου έχουν εντοπισθεί τα καταποντισμένα κατάλοιπα του αρχαίου λιμένα.

Η συνεργατική αυτή έρευνα διεξάγεται υπό τη διεύθυνση του καθηγητή κ. Αλέξανδρου Μαζαράκη – Αινιάνα, από την πλευρά του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του αρχαιολόγου δρ. Δημήτρη Κουρκουμέλη, από την πλευρά της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.

Κατά τη φετινή ανασκαφική περίοδο, η έρευνα επικεντρώθηκε στην περιοχή, όπου είχαν εντοπισθεί κατά την προηγούμενη περίοδο δύο γλυπτά των ρωμαϊκών χρόνων, τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί, ως δομικό υλικό για τη κατασκευή ενός παράκτιου προστατευτικού τοίχου. Από την ίδια περιοχή ανελκύσθηκαν και μεταφέρθηκαν στα εργαστήρια της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων για να συντηρηθούν, τρεις στήλες, οι οποίες και αυτές φαίνεται ότι είχαν χρησιμοποιηθεί, ως δομικό υλικό.Διαπιστώθηκε δε ότι η κεφαλή του γενειοφόρου άνδρα, που είχε ανελκυσθεί την προηγούμενη περίοδο, συνανήκει με μία από τις στήλες και πρόκειται μάλλον για στήλη κομιστή (η κεφαλή του γενειοφόρου έχει χρονολογηθεί τον 2ο αι. μ.Χ.). Οι άλλες δύο στήλες είναι μάλλον ερμαϊκές. Ακόμα από τα ευρήματα της φετινής έρευνας μπορούν να αναφερθούν, ο εντοπισμός ενός μικρού θραύσματος γλυπτού, που φέρει πτυχές και μία λίθινη άγκυρα.

Τέλος έγινε η αποτύπωση των περισσοτέρων καταποντισμένων κτιριακών καταλοίπων του λιμένα ώστε να ενταχθούν στο γενικό τοπογραφικό σχέδιο της αρχαίας πόλης της Κύθνου.English version
From 4 until 18 September 2009, continued for third year a submarine, synergistic archaeological excavation at Mandraki, on the western side of Kythnos, a Greek island in the Cyclades, where have been located the residues of ancient port.

This synergistic research is carried out under the address of professor Mr. Alexandros Mazarakis - Ainianas, from the side of University of Thessaly and archaelogist Dr. Dimitris Kourkoumelis from the side of Ephorate of Underwater Antiquities. At this year's excavational period, the research was focused in the region, where had been located at the previous period two sculptures of Roman years, which had been used, as structural material for the manufacture of coastal protective wall. By the same region carried out and were transported in the laboratories of Ephorate of Underwater Antiquities in order to be maintained, three columns, that also these appear that they had been used, as structural material.

It was realised that the head of bearded man, that had carried out the previous period, belongs with one from the columns and is rather column of bearer (the head of bearded has been dated around 2nd century A.D.). The other two columns are rather hermaic. Still from the discoveries of this year's research can be reported, the localisation of small splinter of sculpture, that brings aspects and a stone anchor.

Finally became the imprinting of more of the buildings' residues of port, so they are included in the general topographic plan of ancient city of Kythnos.Πηγή / Source: Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates